ಕೃಷಿಕಣಜದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ-

IMG_1204

ತುಮಕೂರಿನ ನಿವೃತ್ತ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಅವರು ಸಮಗ್ರಕೃಷಿ ಹಾಗೂಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ  ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ರಶ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು.